Piruvat

Piruvat (α-keto-propionska kiselina) je intermedijarni produkt metabolizma glukoze, ali je prisutan u manjoj količini i u hrani. Određivanje piruvata se primenjuje pri sumnji na tkivnu hipoksiju (neuromuskularni poremećaji, esencijalni mitohondrijalni poremećaji) i fizički stres prevashodno u domenu sportske medicine. Preporuka je određivanje laktata umesto piruvata, jer je piruvat manje stabilan, a laktat daje bolje pojašnjenje u diferencijalnoj dijagnozi neuromuskularnih poremećaja.

Uzorak: fK
Metoda: SPF
Vreme izdavanja: 15 dana
Cena: 3500 din.