Tiopurin S-metiltransferaza (TPMT)

Tiopurin S-metiltransferaza (TPMT) je citosolni enzim koji katalizuje S-metilaciju (inaktivaciju) tiopurinskih lekova kao što su anti-tumorski (6-merkaptopurin i 6-tioguanin) i imunosupresivni (azatioprin) agensi. Ovi lekovi se primenjuju u tretmanu akutne limfoblastne leukemije, inflamatornih bolesti creva, reumatoidnog atritisa, odbacivanja transplantiranih organa.

Deficit TPMT je autosomno recesivno nasledan defekt. Smanjena aktivnost TPMT enzima je povezana sa ozbiljnom hematopoetskom toksičnošću (mijelosupresija) posle uzimanja standardnih doza nekog od ovih lekova. Takođe, kod pacijenata sa izuzetno visokom aktivnošću ovog enzima uobičajena primenjena doza leka nije dovoljna za sprovođenje terapije. Doze prepisanih tiopurinskih lekova je potrebno uskladiti sa genotipom pacijenta da bi se izbegle komplikacije usled hematopoetske toksičnosti.

Uzorak: eK
Metoda: HPLC
Vreme izdavanja: 15 dana
Cena: 4200 din.