Anti faktor Xa aktivnost (anti-Xa)

Primena niskomolekulskih heparina (NMH) je veoma važna klinička mera kojom se postiže inhibicija faktora Xa i deluje profilaktički kod bolesnika sa umerenim i visokim rizikom za razvoj dubokih venskih tromboza i kao najteže komplikacije plućne embolije. Test anti-Xa je osetljiviji od aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena (aPTT) jer se njime mogu odrediti i veoma niske koncentracije standardnog heparina i NMH, koje ne dovode do produženja aPTT. Nakon subkutane aplikacije heparina pik anti-Xa se postiže nakon 4h i to vreme se preporučuje za uzorkovanje krvi.

Uzorak: cP
Metoda: KOAG
Vreme izdavanja: 24h
Cena: 2400 din.