Antitrombin III (AT-III)

Antitrombin III (AT-III) je važan regulator hemostaznog sistema sa svojstvima inhibitora serin-proteaza. Inhibitorna aktivnost AT-III se znatno povećava u prisutvu heparina, koji deluje kao njegov kofaktor, pri čemu dolazi praktično do trenutne blokade sinteze trombina (dejstvo AT-III je 1000 puta pojačano u prisustvu heparina). Niske koncentracije AT-III ukazuju na povećan rizik za razvoj tromboembolijske bolesti, prekomernu aktivnost prokoagulantnih faktora u koagulopatijama i bolesti jetre sa poremećenom sintetskom funkcijom. Određivanje AT-III se primenjuje pre započinjanja terapije heparinom, sumnje na urođenu ili stečenu deficijenciju AT-III, detekciju nejasnih tromboembolijskih kliničkih stanja i praćenje tokom supstitacione terapije.

Uzorak: cP
Metoda: SPF
Vreme izdavanja: 6h
Cena: 2000 din.