Protein C (PC), aktivnost

Protein C (PC) je vitamin K zavisni inhibitor koagulacije koji cirkuliše u obliku prekursora, dok se aktivacija u aktivnu antikoagulantnu serin-proteazu vrši pod dejstvom trombina. U svom aktivnom obliku PC ispoljava antikoagulantno i profibrinolitičko dejstvo kroz hidrolizu aktiviranih faktora Va i VIIIa. Deficijencija PC se dovodi u vezu sa nastankom tromboza, a pored urođene može biti i stečena (usled deficijencije vitamina K, tokom terapije oralnim antikoagulansima, trudnoće, diseminovane intravaskularne koagulacije, oboljenja jetre i određenih akutnih i hroničnih infekcija). Pri tome treba imati u vidu da su mutacije faktora V i faktora II najčešći uzroci naslednog rizika od tromboze.

Uzorak: cP
Metoda: hromogena
Vreme izdavanja: 7 dana
Cena: 3000 din.