Lipoprotein (a) (Lp (a))

Lipoprotein (a) (Lp (a)), čini posebnu klasu lipoproteina, koju karakteriše strukturna sličnost sa LDL česticama (sadrže po jedan molekul apo B100). Ono što Lp (a) razlikuje od ostalih lipoproteina jeste apo (a) glikoprotein, koji pokazuje visoku strukturnu homologiju sa plazminogenom i usled toga se vezuje za ista vezna mesta kao i plazminogen, što ima za posledicu smanjenu sintezu plazmina i inhibiciju fibrinolize. Lp (a) iako sličan sa LDL-holesterolom, se metaboliše drugim putem pa na koncentraciju Lp (a) nije moguće uticati regulacijom ishrane ili primenom lekova.

Zbog strukturne sličnosti Lp (a) sa plazminogenom, Lp (a) povezuje metabolizam lipida sa vaskularnom trombozom i fibrinolizom. Sposobnost Lp (a) da se deponuje u ekstracelularnom matriksu, zajedno sa potencijalnom interferencijom sa fibrinolitičkim mehanizmom sugeriše njegovu direktnu ulogu u aterogenezi. Povišena koncentracija Lp (a) se javlja u nefrotskom sindromu, nekontrolisanom dijabetesu, hipotireioidizmu, akutnom infarktu miokarda, cerebrovaskularnim bolestima, trudnoći. Snižena koncentracija Lp (a) se javlja u hipertireioidizmu, alkoholizmu, oboljenjima jetre, tokom primene lekova niacina, neomicina, steroidnih hormona. Indikacije su sumnja na poremećaj metabolizma lipida, pozitivna porodična anamneza na kardiovaskularne bolesti, diabetes mellitus tip II, hipertenzija, gojaznost.

Uzorak: s
Metoda: IT
Vreme izdavanja: 6h
Cena: 1000 din.