BRAF

Gen BRAF se nalazi na hromozomu 7 i njegov proteinski produkt je citoplazmatska serin/treonin kinaza koja učestvuje u signalnim putevima. Glavna uloga tog signalnog puta je kontrola ekspresije gena koji rwgulišu rast, diferenciranje ćelija. Kada dođe do mutacije u genu dolazi kontinuirane aktivnosti serin/treonin kinaze usled čega dolazi do nekontrolisane proliferacije ćelija.

Somatska mutacija V600E u BRAF genu je pronađena u oko pola slučajeva nenaslednog melanoma. Ova mutacija se dešava tokom života osobe najčešće usled dejstva UV zraka sa sunca ili usled delovanja nekih drugih faktora rizika spoljašnje sredine. Ova mutacija se sreće i u nekim drugim tumorima kao što su tumori debelog creva i štitne žlezde.

U našim laboratorijam možete uraditi testiranje BRAF mutacije u kodonu 600.

Uzorak za sve analize je tumor (svež, zamrznut ili parafinski kalup).
Vreme izdavanja rezultata je 7 dana.