KRAS/NRAS

RAS proteini su važni učesnici signalnih puteva koji kontrolišu ćelijski proliferaciju i diferenciranje. KRAS i NRAS geni se aktiviraju kada receptor epidermalnog faktora rasta za sebe veže epidermalni faktor rasta ili slične faktore što dovodi do aktovoranja određenih signalnih puteva. Kada se desi mutacija u KRAS i NRAS, ovi geni mogu biti stalno aktvirani i na taj način omogućavati kntinuiranu proliferaciju ćelija što može voditi ka razvoju tumora debelog creva.

Najčešće se aktiviraju mutacije u kodonima 12 i 13, a mutacije u ostalim kodonima su ređe. KRAS gen može biti aktiviran somatskom mutacijom u do 40% karcinoma debelog creva, a NRAS u do oko 7%.

U našim laboratorijam možete uraditi testiranje mutacija u kodonima 12, 13, 59, 61, 117 i 146.

Uzorak za sve analize je tumor (svež, zamrznut ili parafinski kalup).
Vreme izdavanja rezultata je 7 dana.