Clostridium difficile toksin A i B detekcija gena (PCR metoda)

Clostridium difficile je gram-pozitivna bakterija, koja je najčešći uzročnik postantibiotskog kolitisa koji obično nastaje pri bolničkom lečenju. Rizične grupe su osobe starije životne dobi, osobe sa teškim hroničnim bolestima, dugotrajan boravak u bolnici kao i boravak u ustanovama za starije osobe.

Asimptomatsko kliconoštvo Clostridium difficile se nalazi kod 15 do 70% novorođenčadi i kod 3 – 8% zdravih odraslih osoba. Glavni izazivač je promena bakterijske flore u digestivnom sistemu koja je prouzrokovana primenom antibiotika. Najčešće posle primene cefalosporina, penicilna i klindamicina.

Clostridium difficile produkuje dva toksina: enterotoksin A koji je kodiran tcdA genom i citotoksin B koji je kodiran tcdB genom i oni uglavnom deluju na debelo crevo. Simptomi obično počinju 5 – 10 dana nakon početka uzimanja antibiotika, ali se mogu pojaviti već i prvi dan ili do drugog meseca kasnije. Dijareja može biti blaga sa poluformiranim stolicama ili sa učestalim vodenastim stolicama. Česti su grčevi ili bol u stomaku.

U Aqualab laboratorijama možete uraditi detekciju Clostridium difficile toksin A i B gena PCR metodom. Detekcija prisustva gena tcdA i tcdB predstavlja potvrdu prisustva Clostridium difficile u uzorku.

Metoda: PCR
Uzorak: feces koji se može predati za analizu bilo kada tokom dana
Vreme izdavanja:  do dva dana
Cena: 2000 din.