Lipidni status

Biohemija


LIPIDNI STATUS

Lipidni status

1Apolipoprotein A-I (Apo A-I)
Lipoproteini (LP) su kompleksi lipida i jedne posebne grupe proteina, apolipoproteina (apo), koji pružaju strukturnu stabilnost lipoproteinima i učestvuju u metabolizmu čestice. Učestvuju u transferu lipida sa jednih na druge lipoproteine omogućavajući njihovo remodeliranje u plazmi. Apo A-I, apo A-II i apo A-IV nalaze se prevashodno na lipoproteinima velike gustine (HDL). Apo A-I i apo A-II se sintetišu u tankom crevu i u hepatocitima, a apo A-IV se stvara samo u crevima. HDL holesterol je najmanja i najgušća lipoproteinska partikula, koja sadrži čak 50% apoproteina. Od toga je apo A-I glavni apoprotein HDL holesterola, ali sadržani su takođe apo A-I, apo E i apo C. Uloga HDL je protektivna jer uklanja holesterol koji je aterogen iz perifernih tkiva i vraća ga u jetru (reverzni transport holesterola). Proces preuzimanja HDL holesterola na nivou jetre se odvija posredstvom receptora koji imaju sposobnost vezivanja apo A-I, ali se deo HDL holesterola može vezati za LDL receptore zbog sadržaja apo E. Kvantitativno određivanje apo A-I se primenjuje u cilju rane detekcije i procene rizika razvoja ateroskleroze i kardiovaskularnih oboljenja. Određivanje apo A-I se sprovodi i u dijagnostici nasledne hipoalflipoproteinemije u Tangier-ovoj bolesti.

Uzorak: S
Metoda: IT
Vreme izdavanja rezultata: 4h
2Apolipoprotein B (Apo B)

Apo B se javlja u dve forme: apo B-100 i apo B-48. Apo B-100 se sintetiše u jetri i glavni je apolipoprotein VLDL, IDL i LDL, čineći približno 30%, 60% i 95% proteina u ovim lipoproteinima. Apo B-100 je neophodan za stvaranje i sekreciju VLDL iz jetre, ali je i ligand za specifičan LDL receptor preko kojeg se uklanja LDL čestica. LDL receptor je protein na površini ćelije preko kojeg se vezuju i internalizuju lipoproteini koji sadrže apo B-100 ili apo E. Apo B-48 je neophodan za sintezu hilomikrona. Kvantitativno određivanje apo B-100 se primenjuje u cilju rane detekcije i procene rizika razvoja ateroskleroze i kardiovaskularnih oboljenja.

Uzorak: S
Metoda: IT
Vreme izdavanja rezultata: 4h

3Apolipoprotein E (Apo E)

Apo E je glikoprotein bogat argininom koji se sintetiše u jetri i mozgu i njegove dve glavne uloge u metabolizmu su: transport lipida sa mesta njihove sinteze ili apsorpcije do tkiva gde se skladište i transport holesterola i drugih lipida do jetre radi ekskrecije. Apo E se uglavnom pojavljuje u tri najčešće izoforme (E2, E3, E4). U metabolizmu lipoproteina apo E potpomaže uklanjanje lipoproteina vrlo male gustine (VLDL) i hilomikrona, velikih lipoproteina koji su odgovorni za inicijalni transport lipida unetih hranom iz krvotoka do jetre. Prilikom procene kardiovaskularnog rizika kod pacijenata sa permanentno visokim nivoima holesterola i triglicerida nakon korigovane ishrane i promene životnog stila, kao i kod pacijenata koji imaju ksantome i sumnju na tip III hiperlipoproteinemije, ponekad se zahteva genotipizacija apo E. Apo E genotipizacija se takođe primenjuje kod pacijenata sa simptomima progresivne demencije.

Uzorak: S
Metoda: NEF
Vreme izdavanja rezultata: 4h

4Elektroforeza lipoproteina

Elektroforeza lipoproteina se primenjuje za fenotipizaciju primarnih dislipoproteinemija (familijarne hiperlipoproteinemije na osnovu klasifikacije po Fredrickson-u), dijagnozu poremećaja metabolizma lipida i evaluaciju rizika za razvoj ateroskleroze. Primenom elektroforeze, serumski lipoproteini se razdvajaju na osnovu dijametra, molekulske mase, gustine i odnosa lipida i apolipoproteina na sledeće partikule: hilomikrone, lipoproteine vrlo male gustine (VLDL), lipoproteine intermedijarne gustine (IDL), lipoproteine male gustine (LDL) i lipoproteine velike gustine (HDL).

Uzorak: S
Metoda: elektroforeza
Vreme izdavanja rezultata: 14 dana

5Holesterol HDL

Glavna uloga HDL holesterola u metabolizmu lipida je preuzimanje i transport holesterola iz perifernih tkiva i vraćanje u jetru u procesu koji se naziva reverzni transport holesterola (kardioprotektivni mehanizam). Lipoproteini su čestice sfernog oblika koje sadrže različite količine holesterola, triglicerida, fosfolipida i proteina. Osnovne klase lipoproteina su: hilomikroni, lipoproteini veoma male gustine (VLDL), lipoproteini male gustine (LDL) i lipoproteini velike gustine (HDL). Niske vrednosti HDL holesterola su povezane sa povećanim rizikom za razvoj KVB. Iako je niska koncentracija HDL holesterola nezavisan faktor rizika za nastanak ateroskleroze, ovo dejstvo se ispoljava samo uz uslov da je praćena povišenom koncentracijom LDL holesterola Određivanje HDL holesterola u serumu je veoma koristan parameter za identifikaciju pacijenata sa visokim rizikom.

Uzorak: S
Metoda: SFT
s Vreme izdavanja rezultata: 3h

6Holesterol LDL

LDL holesterol je produkt VLDL čestica, obogaćen holesterolom i osiromašen trigliceridima i kao takav izvor je holesterola za sva periferna tkiva. Lipoproteini su čestice sfernog oblika koje sadrže različite količine holesterola, triglicerida, fosfolipida i proteina. Lipoproteini su klasifikovani na osnovu dijametra, molekulske mase, gustine i odnosa lipida i apolipoproteina na: hilomikrone, lipoproteine vrlo male gustine (VLDL), lipoproteine intermedijarne gustine (IDL), lipoproteine male gustine (LDL) i lipoproteine velike gustine (HDL). Ove čestice služe da bi solubilizovale i transportovale holesterol i trigliceride u plazmi. Različite klase lipoproteina imaju različite efekte na rizik za razvoj kardiovaskularnih bolesti (KVB). Kada koncentracija LDL holesterola preraste potrebe organizma, njegova povišena vrednost ima jak proaterogeni učinak. LDL holesterol je ključni faktor u patogenezi ateroskleroze i KVB, dok HDL holesterol ima protektivno dejstvo. Čak iako su vrednosti ukupnog holestrola u granicama preporučenih vrednosti, povišene vrednosti LDL holesterola mogu ukazati na povećan rizik za KVB. LDL holesterol je od svih lipoproteinskih čestica najviše povezan sa smrtnošću od KVB, a kombinacija povišenih vrednosti triglicerida i LDL holesterola predstavlja posebno visok rizik

Uzorak: S
Metoda: SFT
Vreme izdavanja rezultata: 3h

7Holesterol ukupan

Opšte: Holesterol je sastavni deo svih ćelijskih membrana, prekursor steroidnih hormona i žučnih kiselina. Ima veoma bitnu ulogu i neophodan je za normalno funkcionisanje organizma. Stanja praćena povišenom koncentracijom holesterola su povezana sa razvojem ateroskleroze i rizikom za kardiovaskularne bolesti (KVB). Delimično se unosi hranom, a veći deo se sintetiše u jetri. Budući da neprestano cirkuliše iz jetre do perifernih tkiva i obrnuto izmerena koncentracija holesterola u cirkulaciji je zapravo rezultat dinamičke ravnoteže. Holesterol se u serumu nalazi i u slobodnom obliku, ali i kao estar, tako da ukupna koncentracija označava zbir ova dva oblika holesterola. Vrednost koncentracije u serumu može biti indikator funkcije jetre, intestinalne apsorpcije, predispozicije za koronarnu arterijsku bolest i funkcije tireoideje. Važan je za dijagnozu i klasifikaciju hiperlipoproteinemija. Stres, godište, pol, hormonska ravnoteža i trudnoća utiču na vrednosti holesterola.

Uzorak: S
Metoda: SFT
Vreme izdavanja rezultata: 3h

8Lipidni status

Lipidni status podrazumeva sledeće parametre:
• Holesterol ukupan
• HDL holesterol
• LDL holesterol
• Trigliceride
• Faktor rizika (holesterol/HDL holesterol)
• Indeks ateroskleroze (LDL holesterol/HDL holesterol

Uzorak: S
Metoda: SPF
Vreme izdavanja rezultata: 3h
Napomena: potrebna je adekvatna pripreme pre davanja uzorka krvi

9Lipoprotein (a) (Lp (a))

Lipoprotein (a) (Lp (a), čini posebnu klasu lipoproteina, koju karakteriše strukturna sličnost sa LDL česticama (sadrže po jedan molekul apo B100). Ono što Lp (a) razlikuje od ostalih lipoproteina jeste apo (a) glikoprotein, koji pokazuje visoku strukturnu homologiju sa plazminogenom i usled toga se vezuje za ista vezna mesta kao i plazminogen, što ima za posledicu smanjenu sintezu plazmina i inhibiciju fibrinolize. Lp (a) iako sličan sa LDL-holesterolom, se metaboliše drugim putem pa na koncentraciju Lp (a) nije moguće uticati regulacijom ishrane ili primenom lekova. Zbog strukturne sličnosti Lp (a) sa plazminogenom, Lp (a) povezuje metabolizam lipida sa vaskularnom trombozom i fibrinolizom. Sposobnost Lp (a) da se deponuje u ekstracelularnom matriksu, zajedno sa potencijalnom interferencijom sa fibrinolitičkim mehanizmom sugeriše njegovu direktnu ulogu u aterogenezi. Povišena koncentracija Lp (a) se javlja u nefrotskom sindromu, nekontrolisanom dijabetesu, hipotireioidizmu, akutnom infarktu miokarda, cerebrovaskularnim bolestima, trudnoći. Snižena koncentracija Lp (a) se javlja u hipertireioidizmu, alkoholizmu, oboljenjima jetre, tokom primene lekova niacina, neomicina, steroidnih hormona. Indikacije su sumnja na poremećaj metabolizma lipida, pozitivna porodična anamneza na kardiovaskularne bolesti, diabetes mellitus tip II, hipertenzija, gojaznost.

Uzorak: S
Metoda: IT
Vreme izdavanja: 4h

10Lipoprotein X (Lp X)

Lipoprotein X (Lp X) je bilijarni prekursor abnormalne forme LDL-a i uvećan je jedino u opstruktivnim bilijarnim poremećajima i kao atipičan protein može se detektovati u krvi jedino primenom elektroforeze proteina. Adekvatnija preporuka je određivanje žučnih kiselina u serumu.

Uzorak: S
Metoda: elektroforeza
Vreme izdavanja: 14 dana

11Trigliceridi

Trigliceridi su familija lipida koja se sastoji od glicerola i masnih kiselina. Najvećim delom se apsorbuju iz hrane. Endogeno se sintetišu iz ugljenih hidrata i masnih kiselina. Služe kao energetsko gorivo za obavljanje osnovnih životnih funkcija. Merenje koncentracije triglicerida je veoma važno za dijagnozu i kontrolu hipelipidemija. Ove bolesti su genetske ili mogu biti posledica diabetes mellitusa, nefroze ili poremećaja endokrine funkcije. Trigliceridi predstavljaju nezavisan faktor rizika za aterosklerozu i metabolički sindrom. Osobe sa hipertenzijom, gojazne osobe ili osobe sa dijabetesom nose veći rizik u odnosu na osobe koje ne poseduju ove faktore. Preporučuje se da sve osobe starije od 20 godina treba svakih pet godina da određuju ukupan HDL, LDL holesterol i trigliceride, zbog procene rizika od dobijanja koronarne bolesti.

Uzorak: S
Metoda: SPF
Vreme izdavanja: 3h