Kushtet e përdorimit

Informacion bazë për kompaninë


Emri:

AQUALAB d.o.o

Adresë:

Kneginje Zorka 30a

Aktiviteti:

Kujdes tjetër shëndetësor

Kodi i aktivitetit:
8690

MB:
20799609

IDENTITETI I TAKSAVE:
107423714

Faqe interneti:

aqualab.rs

Telefoni:

011/2441-551

Adresa e-mail:

office@aqualab.rs

Kushtet e përdorimit

Duke përdorur këtë faqe interneti, ju konfirmoni se i keni lexuar, kuptuar dhe pranuar këto kushte përdorimi (në tekstin e mëtejmë “kushte”) dhe pranoni që jeni të detyruar t’i zbatoni ato, si dhe të gjitha ligjet dhe rregulloret e tjera në fuqi. Nëse nuk i pranoni këto kushte, mos e përdorni këtë faqe interneti.

Aqualab mund t’i ndryshojë këto Kushte në çdo kohë duke ndryshuar këtë tekst. Ju duhet ta vizitoni këtë faqe herë pas here për të kontrolluar Kushtet e përditësuara, pasi ju jeni të detyruar ligjërisht prej tyre. Disa dispozita të këtyre Kushteve mund të anashkalohen nga akte të qarta ligjore ose njoftime të shfaqura në faqe të tjera të kësaj faqeje.


Mbrojtja e privatësisë së përdoruesit

Në emër të Aqualab, ne jemi të përkushtuar të mbrojmë privatësinë e të gjithë klientëve tanë. Ne mbledhim vetëm të dhënat e nevojshme, bazë për klientët/përdoruesit dhe të dhënat e nevojshme për informacionin e biznesit dhe të përdoruesit në përputhje me praktikat e mira të biznesit dhe për të ofruar shërbim cilësor. Ne u japim klientëve zgjedhje duke përfshirë aftësinë për të vendosur nëse duan ose jo të hiqen nga listat e postimeve të përdorura për fushatat e marketingut. Të gjitha të dhënat e përdoruesit/klientit ruhen në mënyrë strikte dhe janë të disponueshme vetëm për punonjësit që kanë nevojë për këto të dhëna për të kryer punën e tyre. Të gjithë punonjësit e Aqualab (dhe biznesi
partnerët) janë përgjegjës për respektimin e parimeve të mbrojtjes së privatësisë.


Mbrojtja e të dhënave konfidenciale të transaksioneve

Kur futni të dhënat e kartës së pagesës, informacioni konfidencial transmetohet përmes një rrjeti publik në formë të mbrojtur (të koduar) duke përdorur protokollin SSL dhe sistemin PKI, si aktualisht teknologjia më moderne kriptografike. Siguria e të dhënave gjatë blerjeve garantohet nga procesori i kartës së pagesës, Banca Intesa ad Beograd, kështu që i gjithë procesi i pagesës kryhet në faqen e bankës. Informacioni i kartës së pagesës nuk është i disponueshëm për sistemin tonë në asnjë moment.

Rimbursimet

Në rastin e kthimit të mallrave dhe rimbursimit të fondeve te një klient që ka paguar më parë me një nga kartat e pagesës, pjesërisht ose plotësisht, dhe pavarësisht nga arsyeja e kthimit, Aqualab është i detyruar të bëjë rimbursimin ekskluzivisht përmes VISA, EC/MC. dhe mënyrat e pagesës Maestro, që do të thotë se banka do t’i kthejë fondet në llogarinë e përdoruesit të kartës me kërkesë të shitësit.


Përdorimi i faqes së internetit

I gjithë materiali në këtë faqe interneti (në tekstin e mëtejmë “Sajti”) mbrohet nga e drejta e autorit dhe çdo përdorim i paautorizuar mund të përbëjë shkelje të Ligjit për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtave të Përafërta, Ligjit për Markat Tregtare ose ligjeve të tjera në fushën e pronësisë intelektuale. Me përjashtim të rasteve kur tregohet ndryshe diku tjetër në këtë faqe, ju mund të shikoni, kopjoni, printoni ose shkarkoni të gjithë përmbajtjen vetëm për përdorimin tuaj personal, jokomercial dhe për qëllime informative, me kusht që të gjitha njoftimet për të drejtën e autorit ose informacione të tjera pronësore të përfshira në dokumentin origjinal të ruhen në të gjitha kopjet. Ju nuk mund të modifikoni përmbajtjen e kësaj faqeje në asnjë mënyrë, ose të riprodhoni ose shfaqni publikisht, kryeni, shpërndani ose përdorni ndryshe për qëllime publike ose komerciale. Pavarësisht nga sa më sipër, çdo softuer ose material tjetër i disponueshëm për shkarkim ose përdorim përmes kësaj faqeje që ka kushtet e veta të përdorimit ose licencës i nënshtrohet këtyre kushteve. Nëse shkelni ndonjë nga këto Kushte, leja juaj për të përdorur Faqen do të revokohet dhe do t’ju kërkohet të shkatërroni menjëherë çdo përmbajtje që keni shkarkuar ose printuar.

Me përjashtim të rasteve kur shprehimisht shprehet ndryshe këtu ose në një faqe tjetër të kësaj faqeje, asgjë e përfshirë këtu, qoftë e shprehur, e nënkuptuar, mohim përgjegjësie apo ndryshe, nuk ju jep çdo të drejtë për të përdorur çdo pronë intelektuale të gjetur në sit.


Informacion

Çdo material, koment ose informacion tjetër që i jepni kësaj faqeje ose Aqualab në lidhje me këtë sajt (“Informacion”) nuk do të konsiderohet konfidencial ose pronësor. Aqualab do të jetë pronari i vetëm i të gjitha informacioneve të mbledhura në ose në lidhje me sajtin. Aqualab nuk ka asnjë detyrim në lidhje me një informacion të tillë dhe është i lirë ta përdorë atë pa kufizim për çfarëdo qëllimi (si përdorimi, riprodhimi, modifikimi, publikimi, (ri)shpërndarja, shfaqja publike, etj.) dhe pa atribuim.

Ndalohet postimi ose transmetimi në ose nga faqja e çdo materiali të paligjshëm, kërcënues, shpifës, poshtërues, të turpshëm, pornografik ose material tjetër që shkel çdo ligj.


Dorëzimi

Ne i dërgojmë të gjitha rezultatet e analizës më së voni brenda 2 ditëve pune, përveç nëse tregohet ndryshe. Ju do të njoftoheni me email kur analiza juaj të përfundojë. Nëse keni kërkesa të veçanta në lidhje me mënyrën e njoftimit, ju lutemi përmendni ato kur zgjidhni shërbimet.

Ankesat

Pretendimet për dëmtime gjatë transportit

Është shumë e rëndësishme që menjëherë të raportoni çdo dëmtim gjatë transportit, të dukshëm në paketimin e produktit, te korrieri që ju dorëzon mallrat. Blerësi është i detyruar të raportojë çdo dëmtim gjatë transportit brenda 24 orëve nga marrja e mallit.

Nëse vëreni një dëmtim të tillë, mos firmosni për marrjen e dërgesës ose kërkoni korrierin të presë derisa të kontrolloni nëse dëmtimi i paketimit ka shkaktuar dëme në vetë produktin ose humbje të pjesëve. Nëse produkti nuk është i dëmtuar dhe të gjitha pjesët janë të numëruara, nënshkruani faturën e dërgesës.

Ankesat për të dhënat ose llojin e gabuar të mallrave

Nëse keni marrë dërgesën dhe pas hapjes së kutisë keni konstatuar se malli i dorëzuar nuk korrespondon me ato të porositura ose informacioni në faturë nuk është i saktë, ju lutemi na telefononi në +381 11 5555 555, më së voni brenda 24 orëve nga në momentin e marrjes së dërgesës, ose dërgoni një email – email me të dhënat tuaja (emër, mbiemër, telefon) në e-mail sanjakokar@gmail.com dhe përshkruani se çfarë problemi keni. Në kohën më të shkurtër të mundshme, ne do t’i përgjigjemi ankesës së raportuar të konsumatorit dhe do t’ju informojmë për veprime të mëtejshme. Afati për zgjidhjen e ankesës është 15 ditë nga momenti i raportimit.

Deklarata e Konvertimit

Të gjitha pagesat do të bëhen në monedhën vendase të Republikës së Serbisë – dinar (RSD).Për paraqitje informative të çmimeve në valuta të tjera, përdoret kursi i mesëm i këmbimit të Bankës Popullore të Serbisë. Shuma për të cilën do të tarifohet karta juaj e pagesës do të shprehet në monedhën tuaj vendase përmes konvertimit në të njëjtën me kursin e këmbimit të përdorur nga organizatat e kartës, i cili nuk mund të na dihet në momentin e transaksionit. Si rezultat i këtij konvertimi, ekziston mundësia e një ndryshimi të vogël nga çmimi origjinal i listuar në faqen tonë të internetit.