Akreditacija

Na osnovu procentualne zastupljenosti dobijenih ocena (Aneks 2), direktor Agencije će na osnovu člana 199. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i člana 18. Pravilnika o akreditaciji zdravstvenih ustanova, drugih pravnih lica i privatne prakse doneti rešenje o akreditaciji:

 

 

na period od sedam godina.

Prema članu 18, Pravilnika o akreditaciji zdravstvenih ustanova, drugih pravnih lica i privatne prakse („Sl.glasnik RS“, br. 56/19) Agencija izdaje rešenje o akreditaciji, ukoliko kriterijumi koji se odnose na bezbednost pacijenta, u spoljašnjem ocenjivanju nisu ocenjeni ocenom manjom od 4.