Politika e privatësisë

Mbledhja dhe mbrojtja e të dhënave të përdoruesit

Aqualab mbron privatësinë e çdo përdoruesi në përputhje me rregulloret ligjore. Në faqen e internetit të Aqualab, ekziston mundësia e mbledhjes së të dhënave personale të përdoruesit (emri, mbiemri, numri i telefonit, adresa e emailit). Përdoruesi i lë të dhënat e përmendura plotësisht vullnetarisht, në formularin me të cilin jep pëlqimin që të dhënat të përdoren për qëllime kontaktimi, përpunimi statistikor të vizitave në prezantimin e internetit të aqualab, caktimi i takimeve me punësim ose informacione të mëvonshme për ofertën. ose aktivitete të veçanta promovuese. Duke përdorur prezantimin e Internetit Aqualab, përdoruesi konfirmon se është i njohur me mënyrën e mbledhjes së të dhënave personale në përputhje me ligjin dhe se është dakord me përpunimin (elektronik dhe fizik) të tyre. Aqualab ruan dhe përpunon të gjitha të dhënat me masat më moderne të mbrojtjes së të dhënave në përputhje me ligjin dhe aktet e brendshme të Aqualab. Përdorues të mundshëm të të dhënave janë kompanitë me të cilat Aqualab bashkëpunon në ofrimin e shërbimeve për klientët dhe me të cilat ka lidhur marrëveshje për mbrojtjen e konfidencialitetit të të dhënave. Çdo përdorues mund të revokojë pëlqimin e dhënë në çdo kohë duke dërguar një njoftim me shkrim në Aqualab, dhe gjithashtu mund të ushtrojë të gjitha të drejtat ligjore në rast se ai mendon se ka pasur përpunim të paautorizuar të të dhënave (e drejta për njoftim, akses në të dhëna, etj.) .

Përdorimi i cookies

Duke përdorur faqen e internetit të Aqualab, përdoruesi pranon përdorimin e cookies HTML që vendosen në kompjuterin e përdoruesit dhe janë skedarë teksti që, kur vizitojnë faqen e internetit të Aqualab, dërgojnë informacione rreth faqeve të internetit nga të cilat Përdoruesi erdhi në faqen e internetit të Aqualab, si si dhe rrugën e Përdoruesit përmes prezantimit në internet të Aqualab. Ky informacion ndihmon Aqualab të njohë më mirë përdoruesit e faqes së tij të internetit, me qëllim përmirësimin e kërkimit dhe përmirësimin e funksionalitetit të tij. Përdoruesi mund të çaktivizojë cookie-t duke aktivizuar një cilësim në shfletuesin e tij që lejon vendosjen e të gjitha ose disa cookies. Përdoruesi mund të gjejë më shumë informacion rreth menaxhimit të cookies në lidhjet e mëposhtme:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/

Faqet në faqen e internetit www.aqualab.rs përdorin sistemin e automatizimit të marketingut. Kukit e sistemit përdoren për të gjurmuar vizitorët individualë në faqen e internetit. Ato lejojnë Aqualab të kuptojë më mirë sjelljen e vizitorëve të faqes në internet përmes përdorimit të analitikës në internet. Kushtet e përdorimit të funksionit të ri-reklamimit dhe materialeve reklamuese në internet (rimarketing i Google AdWords). Formularët e dhënë me qira për reklamimin në prezantimin në internet të Aqualab mundësojnë rishfaqjen (drejtpërsëdrejti ose duke aktivizuar formularin e dhënë me qira) të veçorive të faqeve të specifikuara të shërbimeve të tij për vizitorët. Reklamimi i këtij lloji mund të bëhet në të gjithë internetin pa kufizime në lidhje me qëllimin fillestar të faqes, origjinën, aktivitetin apo pamjen e tij. Ri-reklamimi do të përdorej në situatat kur shfaqja e përmbajtjes së re do t’u shfaqej ekskluzivisht vizitorëve që kishin hyrë më parë në faqet në të cilat ishte reklamuar, d.m.th. vizitorët të cilëve u shfaq mesazhi origjinal. Kur reklamon në internet, Aqualab përdor disa kanale për shpërndarjen e reklamave dhe mesazheve reklamuese. Mesazhi reklamues shfaqet në faqet e internetit në të gjithë Internetin nga portalet e interesuara dhe/ose faqet e internetit që mundësojnë rrjetet e reklamave të vendosin blloqe reklamimi përmes të cilave rrjetet e reklamave (ndër të tjera, Google) vendosin reklama. Reklamat shfaqen në varësi të përmbajtjes së shfaqur në faqet ku shfaqen blloqet e reklamave. Duke qenë se reklamimi synohet ekskluzivisht për personat me karakteristika të paracaktuara, të cilët janë njohur me materialet dhe shërbimet që ri-reklamohen/reklamohen, merret ekzistenca e një cookie specifike, prania e të cilit në shfletuesin e internetit aktivizon procesin e rireklamimit. si konfirmim i njohurive ekzistuese për subjektin e rireklamimit. Nëse ndonjë person që është vizitor i faqeve të internetit, përmbajtja e të cilëve mund të çojë në aktivizimin e procesit të ri-reklamimit nuk dëshiron të përdorë cookie-t në mënyrën e përmendur më parë, ai mund të çaktivizojë përdorimin e tyre duke aktivizuar një cilësim në shfletuesin e tij që lejon Përdoruesin për të vendosur të gjitha ose disa cookie.

Mund të gjeni më shumë informacion rreth rimarketingut të Google AdWords në:

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=en&ref_topic=1626336,
dhe mund të gjeni më shumë informacion rreth ri-targetimit të Facebook në:
https://www.facebook.com/policies/cookies

Ndryshimi i Rregullave

Pronari i faqes së internetit rezervon të drejtën të ndryshojë Politikën e Privatësisë pa njoftim paraprak. Çdo ndryshim në Politikën e Privatësisë do të njoftohet në kohën e duhur. Të gjithë përdoruesit do të informohen me kohë për ndryshimet dhe shtesat e rëndësishme duke i postuar ato në prezantimin në internet.