IA2-Antitela na tirozin fosfatazu

Antigen pankreasnih ostrvaca (Iclet-cell antigen Thyrosin phospahtase, IA-2) pripada proteinskoj familiji tirozin fosfataza koje su odgovorne za prenos signala unutar ćelija. Ovaj transmembranski protein je smešten u sekretornim granulama beta ćelija pankreasa, kao i u drugim peptid produkujućim endokrinim ćelijama i u sekretornim granulama neurona centralnog nervnog sistema, hipofize i autonomnih ganglija. Anti IA-2 antitela prepoznaju epitope citoplazmatskog C-terminalnog domena ovog proteina. Pošto se anti IA-2 pojavljuju u cirkulaciji pre pojave simptoma smatraju se prognostičkim markerom.

Pacijenti sa subklasom IgG antitela imaju manji rizik za razvoj DM. Zbog toga se preporučuje da se određuju subklase imunoglobulina u proceni rizika. Za procenu rizika za razvoj DM uobičajeno se istovremeno određuju anti IA-2 antitela, anti-GAD antitela (glutamic acid dexarboxylase, GAD) i antitela na insulin (insulin autoantibodies, IAA) kojim se detektuje veći procenat pacijenata sa DM nego samo određivanjem ICA (islet cell antibodies, ICA). U pre-dijabetičnoj fazi anti IA-2 antitela se pojavljuju kasnije u odnosu na anti-GAD antitela.

Uzorak: s
Metoda: EIA
Vreme izdavanja: 15 dana
Cena: 3100 din.