Mikrobiologija

Mikrobiologija se bavi proučavanjem mikroorganizama – jednoćelijskih i višećelijskih – a pod njenim okriljem nalaze se mikologija, virusologija, bakteriologija i parazitologija.

Mikrobiološke analize omogućavaju pouzdano otkrivanje uzročnika infekcija izazvanih gljivicama, bakterijama, virusima, protozoama i parazitima.

U okviru bakterioloških analiza, izolacijom bakterija iz različitih uzoraka (urin, feces, sputum, bris ili sekret) omogućena je identifikacija bakterija kao mogućih izazivača infekcije. Na ovaj način moguće je ispitati osjetljivost bakterija na različite antibiotike, što je veoma značajno u odabiru odgovarajuće terapije.

Virusološka ispitivanja se zasnivaju na dokazivanju prisustva antigena (delova samih virusa) u uzorku ili dokazivanju prisustva specifičnih antitela, koja se stvaraju u okviru imunog odgovora organizma na infekciju određenim virusom.

Parazitološke analize obuhvataju direktan parazitološki pregled uzorka (najčešće stolice-fecesa) i indirektne metode, kao što su imunodijagnostički testovi. Direktnim parazitološkim pregledom otkriva se prisustvo parazita, dok se indirektnim metodama otkriva prisustvo antitela stvorenih na određeni parazit u serumu pacijenta.

Mikološke analize se zasnivaju na izolovanju patogenih gljiva iz različitih bioloških materijala. Patogene gljive se mogu izolovati iz fecesa, urina, brisa, sputuma i skarifikata, dok se antitela na gljive mogu izolovati iz seruma pacijenta. U okviru ovih ispitivanja, vrši se kultivacija gljiva i mikroskopija koje spadaju u direktne metode, kao i enzimski testovi, koji spadaju u indirektne metode.

Za većinu mikrobioloških ispitivanja je potrebno obaviti posebnu pripremu pacijenta, pogotovo u slučaju terapije antibioticima. U tom slučaju, preporučuje se da se uzorak ne uzima najmanje 7 dana nakon završetka terapije.

Sve neophodne mikrobiološke analize možete obaviti u prostorijama Aqualab laboratorija. Mikrobiološka dijagnostika koju pružaju naše laboratorije uključuju uzorkovanje i obradu uzorka uz izolovanje i identifikaciju uzročnika kao i interpretaciju rezultata i osetljivosti mikroorganizama na lekove.