Kreatin kinaza (CK)

Kreatin kinaza (CK) je dimer koji se sastoji iz mišićne M (muscle) i moždane B (brain) subjedinice. Postoje tri izoenzima: CK-1 (BB), CK-2 (MB) i CK-3 (MM). Kod zdravih osoba ukupna aktivnost CK potiče uglavnom od CK-MM. Merenje CK se primarno koristi u dijagnozi i tretmanu infarkta miokarda (IM). CK predstavlja najosetljiviji pokazatelj oštećenja mišića zbog čega je aktivnost CK u serumu uvek povišena ako postoji nekroza ili regeneracija mišića (Duschenn-ova muskularna distrofija-DMD, rabdomijeloza).

Kod DMD aktivnost CK može biti povišena i 100 puta. Sa napredovanjem bolesti nivo serumskih enzima opada, pošto se mišićna vlakna zamenjuju masnim i fibroznim vlaknima, a umanjena fizička aktivnost dovodi do dovodi smanjenog izlučivanja enzima iz preostalih vlakana. Ukupna CK može takođe da bude povišena kod oboljenja centralnog nervnog sistema, kao što je Rey-ev sindrom gde povećane aktivnosti CK ukazuju na težinu encefalopatije. Hipotireoidizam je praćen mišićnom slabošću i povećanjem aktivnosti CK, koja se može vratiti u normalu posle tretmana tiroksinom.

Uzorak: s
Metoda: SFT
Vreme izdavanja: 6h
Cena: 250 din.