D-dimer

D-dimer je fibrinski fragment sačinjen od dva D domena povezana gama lancem. Obično ga nije moguće otkriti ili su njegove koncentracije veoma niske, osim kada organizam stvara i razgrađuje krvne ugruške. Tada se njegov nivo u krvi može znatno povećati.

Kada je krvni sud ili tkivo povređeno i počne da krvari, telo pokreće proces hemostaze da bi se stvorio krvni ugrušak i zaustavilo krvarenje. Ovim postupkom nastaju lanci proteina – fibrini, koje se međusobno umrežavaju i formiraju fibrinsku mrežu. Ta mreža, zajedno sa trombocitima, pomaže zadržavanju krvnog ugruška na mestu povrede dok povreda ne zaraste.

Kada područje zahvaćeno povredom ima vremena da zaraste i ugrušak više nije potreban, telo koristi plazmin da razbije ugrušak (tromb) na manje činioce. Fragmenti fibrina u ugrušku nazivaju se proizvodi razgradnje fibrina (FDP) i sastoje se od različitih delova umreženog fibrina. Jedan od konačnih proizvoda razgradnje fibrina je D-dimer, koji se može meriti u uzorku krvi kada je prisutan.

D-dimer predstavlja test izbora u hitnoj dijagnostici pacijenata sa sumnjom na trombozu dubokih vena (TDV) i plućnu emboliju. Povećane vrednosti D-dimera očekivane su i u stanjima kao što su diseminovana intravaskularna koagulacija (DIK), malignitet, sepsa, preeklampsija.

Uzorak: cP
Metoda: IT
Vreme izdavanja: 2h
Cena: 1800 din.