Rezistencija na aktivisani protein C (APCR)

Aktivisani protein C je serin proteaza koja je prirodni antikoagulans koji inaktiviše faktor Va i faktor VIIIa. Normalno faktor Va se inaktiviše cepanjem peptidne veze karboksilne strane arginina 506 koja je praćena sekundarnim cepanjem arginina 306. Mutirani faktor V je inaktivisan cepanjem na argininu 306, ali ovo cepanje je deset puta sporije bez prethodnog cepanja pozicije 506 koja je sprečena R506Q mutacijom. To je razlog zašto mutacija faktora V Leiden dovodi do pojave rezistencije na antikoagulantnu aktivnost APC (APCR). Rezistencija na aktivisani protein C (APCR) je povezana sa povećanim rizikom za razvoj trombofilija. Ova mutacija je najčešći uzrok naslednih trombofilija i nalazi se kod 20% populacije sa dubokim venskim trombozama. APCR može biti i stečena (usled prisustva autoantitela na aktivisani PC ili tokom primene oralnih kontraceptiva). Indikacije su sumnja na trombozu i smanjena aktivnost faktora V (skrining test za mutaciju faktora V).

Uzorak: cP
Metoda: KOAG
Vreme izdavanja: 7 dana
Cena: 2500 din.