Marija Havelka Đuković

Biografija

 • 1972. godine.  završila je Medicinski fakultet u Beogradu.
 • 1974. godine zaposlena je na Institutu za patologiju Medicinskog fakulteta.
 • 1979. godine položila je specijalistički ispit iz Patologije.
 • 1982. godine odbranila je magistarski rad na Medicinskom fakultetu.
 • 1985. godine odbranila je doktorsku disertaciju “Karcinomi štitaste žlezde”.
 • Na Medicinskom fakultetu sticala je zvanja od asistenta I docenta do
  redovnog profesora.
 • 1998. postaje redovni profesor Patologije na Medicinskom fakultetu.
 • U toku staža na fakultetu 40 godina aktivno je učestvovala u nastavi na
  Medicinskom fakultetu u Prištini kao I povremeno u Kragujevcu.
 • 1980. godine postaje  konsultant za patologiju endokrinog sistema u
 • Centru za endokrinu hirurgiju Instituta za Endokrinologiju, dijabetes I
  bolesti metabolizma Kliničkog Centra Srbije.
 • Autor je  I koautor 218 stručno-naučnih radova publiciranih u domaćim I
  stranim časopisima.
 • Koautor je prvog udžbenika Patologije na Medicinskom fakultetu I
  udžbenika iz osnova vaskularne hirurgije I angiologije.
 • 2001. godine bila je saradnik u projektu Astra Zeneke za medularne
  karcinome štitaste žlezde.
 • 2003. godine je dobitnik godišnje nagrade ministarstva za nauku I
  tehnologiju Srbije za ostvarenja u stručno-naučnom radu.
 • 2005. godine postaje šef katedre za poslediplomsku nastavu patologije na
  Institutu za patologiju u dva mandata.
 • Član je sekcije za Patologiju Srpskog lekarskog društva I član
  predsedništva  Udruženja za štitastu žlezdu Srbije I Crne Gore.
 • Aktivni je učesnik raznih domaćih I međunarodnih kongresa.