Prim. dr sc. med. Slavica Cimbaljević

Specijalista kliničke biohemije
Pomoćnik medicinskog direktora

Biografija

 • 1986. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

 • Od 1986. do 1998. doktor medicine u Domu zdravlja Raška.

 • 1997. Završila specijalizaciju iz Kliničke biohemije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u
  Beogradu.

 • Od 1998. do 2014. specijalista kliničke biohemije i načelnik u službi kliničko-biohemijske
  dijagnostike Doma zdravlja Novi Beograd.

 • 2003. Magistrirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na temu: “ Aktivnost
  gama -glutamil transpeptidaze i alkalne fosfataze u serumu kao pokazatelj postojanja
  metastaza karcinoma bubrežnog parenhima“.

 • Od 2014. do 2022.godine je bila direktor Komore biohemičara Srbije.

 • 2016. Odbranila doktorsku tezu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu: “
  Povezanost polimorfizma gena za glutation transferase klase omega sa nivoom
  oksidativnog stresa kod bolesnika sa terminalnom slabošću bubrega”. Iste godine rešenjem
  Ministartsva zdravlja dobila zvanje Primarijusa.

 • Od 2022. godine zaposlena u AQUALAB laboratoriji, na mestu pomoćnika medicinskog
  direktora. Radi na poslovima akreditacije i kontrole kvaliteta rada laboratorije.