Profesorka Milena Švabić Vlahović

Subspecijalista kliničke mikrobiologije

Biografija

 • Uža specijalizacija:
  2007. subspecijalista kliničke mikrobiologije
 • Američko Jugoslovenski projekat LISTERIOSIS (listerioza) 1986.- 1990. (prekinut uvođenjem sankcija)
 • Ekspert SZO (svetske zdravstvene organizacije) za probleme vezane za L.monocytogenes 1984. – 1990. – kada je problem apsolviran i prekinuto praćenje L.monocytogenes.
 • Grčko Srpski projekat Mikoplazme 2000. – 2005. (20 projekata za sve naučne oblasti)
 • Francusko Grčko Srpski trilateralni projekat Pavle Savić 2002. – 2005. Mikoplazme (4 projekta u toj godini za sve naučne oblasti, samo 1 za biološke i medicinske nauke)
 • Upravnik Instituta za Mikrobiologiju Medicinskog Fakulteta u Beogradu 1997- 2003.godine.
 • Direktor službe mikrobiologije KCS od formiranja 2002. – 2012.godine.
 • Profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Autor I koautor knjiga I udžbenika kao I naučnih radova I stručnih članaka kao što su:
  – Udžbenik – Medicinska bakteriologija
  – Radna sveska za praktičnu nastavu iz mikrobiologije I imunologije
  – Objavljen sažetak naučnog izlaganja na konferenciji. “Bloodstream infections in the intensive care unit patients during 1996. and 2003.”
  – Stručni članak “Kolonizacija centralnih venskih katetera na odeljenjima intezivne nege IKVB Dedinje”.
  – Izvorni naučni članak, “Nazalno kliconoštvo meticilin-rezistentnog Staphylococcus aureus kod studenata Medicinkog fakulteta Univerziteta u Beogradu”.
  – Izvorni naučni članak “Public transport as a reservoir of methicillin-resistant staphylococci”.
  – Izvorni naučni članak “Clinical and microbiological effects of fixed orthodontic appliances on periodontal”.
  – Izvorni naučni članak “Hemokultura u dijagnozi sepse”.
  – Izvorni naučni članak “Surgical wound infection associated with Psychrobacter phenylpyruvicus-like organism”.
  – Drugi sastavni delovi “Evaluation of the BD Phoenix automated microbiology system for detecting meticillin-resistant Staphylococus aureus”.