Interleukin 6 (IL-6)

Interleukini su velika grupa proteina koji učestvuju u imunom odgovoru organizma. Uglavnom ih proizvode T limfociti ili makrofage, a dele se prema ulozi koju imaju u zapaljenskim procesima. Kao i kod mnogih drugih citokina, IL-6, nije faktor koji je uključen samo u imunološki odgovor, već i u mnoge uloge u glavnim fiziološkim sistemima, kao što je regulacija hipotalamusa, hematopoetskih ćelija, skeleta, kardiovaskularnog sistema, placente i nervnog i endokrinog sistema.

interleukin

Nakon sinteze Interleukina u toku inicijalne faze inflamacije u lokalnoj leziji, on se transportuje putem krvotoka do jetre. Ova reakcija je praćena i visokim skokom koncentracije proteina akutne faze, kao sto su: CRP, serum amiloid A, fibrinogen, haptoglobin i alfa1-antihimotripsin. Sa druge strane smanjuje se sinteza fibronektina, albumina i transferina. IL-6 je takodje uključen i u regulaciju koncentracije serumskog gvozđa i nivoa cinka, zahvaljujući kontroli njihovih receptora. IL-6 indukuje produkciju hepcidina, koji blokira akciju transportera gvožđa feroportina u crevima i tako snižava koncentraciju serumskog gvoždja.

ULOGA INTERLEUKINA 6 U IMUNITETU

Interleukin 6 ima bitnu ulogu u imunitetu tako što u okviru urođenog imunog odgovora deluje na jetru da proizvodi proteine akutne faze, C-reaktivni protein (CRP), fibrinogen i amiloid A. Takođe, ima ključnu ulogu u sazrevanju B limfocita koji proizvode antitela u bakterijskim infekcijama.

Interleukin 6 (IL6) je istovremeno i proinflamatorni i antiinflamatorni citokin i on ispoljava višestruke aktivnosti u organizmu. Ovaj protein utiče na regulaciju imunog i nervnog sistema, uključen je u regeneraciju jetre, kao i u metaboličku kontrolu celog organizma. Njega proizvode različite vrste ćelija, limfociti, makrofage kao i ćelije endotelijuma krvnih sudova, a proizvodnja u ovim ćelijama je stimulisana ili drugim citokinima ili pojavom bakterijske infekcije.

Za target ćelije, IL-6 se vezuje preko svojih receptora IL-6R. Ćelije koje poseduju ove receptore su pre svega ćelije jetre i leukociti. IL-6 se brzo proizvodi kao odgovor na infekciju i oštećenje tkiva, a i doprinosi odbrani domaćina stimulacijom reakcije akutne faze, hemaotopoeze i imunih reakcija. IL-6, vezujući se za svoje rastvorljive receptore, sIL-6R alfa, diktira prelazak akutne inflamacije u hroničnu, menjajući prirodu stvorenih leukocita (od polimorfonuklearnih ćelija do makrofaga i monocita).

INTERLEUKIN 6 – ULOGA U DIJAGNOSTICI

Takođe, ovaj marker ima bitnu ulogu kod dijagnostikovanja infekcija koje nastaju lokalnim oštećenjem tkiva, poput opekotina, ortopedskih povreda, itd… U slučajevima infekcija koje prate ortopedske povrede koncentracija IL6 u krvi dokazano predstavlja mnogo bolji dijagnostički marker od CRP-a, sedimentacije eritrocita i broja leukocita, koji se kao standardni parametri određuju u stanjima infekcije.

Smatra se da je Interleukin „miokin,” citokin proizveden u mišićima, i njegova količina je povišena usled mišićnih kontrakcija. Tokom treninga, koncentracija citokina je znatno povišena a kao posledica, u cirkulaciji se pojavljuju i drugi citokini. Smatra se da njegovo delovanje liči delovanju hormona zbog mobilizacije ekstracelularnih supstanci i/ili promene isporuke supstrata u toku fizičkih aktivnosti.

POVIŠENA KONCENTRACIJA IL6

Povišena koncentracija Interleukina 6 se sreće u stanjima akutne i hronične infekcije, sepse, hroničnim zapaljenskim bolestima. Od naročitog je značaja određivanje koncentracije ovog proteina u stanjima akutne infekcije, poput akutnog pankreatitisa, jer se pokazalo da koncentracija IL6 u krvi dostiže najveći nivo značajno brže (nakon 12-24h) nego koncentracija CRP-a (48-72h).

Koncentracija IL6 u krvi je povišena i u brojnim hroničnim inflamatornim oboljenjima poput reumatoidnog artritisa, sistemskog lupusa (SLE), zapaljenskoj bolesti creva. IL-6 je relevantan u mnogim procesima bolesti kao što su dijabetes, ateroskleroza, rak prostate.

Povišena koncentracija IL6 u krvi uvek se tumači u sklopu sa kliničkom slikom pacijenta upravo iz razloga što je to nespecifičan marker udružen sa različitim zapaljenskim procesima u organizmu.