Adiponektin

Adiponektin (Acrp30) je proteinski hormon iz grupe adipokina koji se sintetiše i sekretuje iz belog masnog tiva, odnosno zrelih adipocita. Uloga adipocita je da iz krvi preuzimaju šećere i višemasne kiseline koji se unose tokom obroka, i da iz njih sintetišu velike molekule masti i uskladište ih kao rezervnu energiju. Osim toga, po potrebi one oslobađaju rezerve te energije.

vitamin B12

*Šta je adiponektin?

Adiponektin (Acrp30) je proteinski hormon  iz grupe adipokina koji se sintetiše i sekretuje iz belog masnog tiva, odnosno zrelih adipocita. Uloga adipocita je da iz krvi preuzimaju šećere i višemasne kiseline koji se unose tokom obroka, i da iz njih sintetišu velike molekule masti i uskladište ih kao rezervnu energiju. Osim toga, po potrebi one oslobađaju rezerve te energije.

*Kakav je nivo(koncentracija) adiponektin kod muškaraca i žena?

Nivoi adiponektina su pod uticajem cirkadijalnog ritma (promena u toku dana), pri čemu je koncentracija adiponektina niža tokom noći u odnosu na druge periode dana. Takodje je koncentracija ovog proteina veća kod žena nego kod muškaraca. Koncentracije adiponektina su u negativnoj korelaciji sa glukozom, insulinom, trigliceridima, CRP-om, masnim sadržajem jetre i indeksom mase tela. Pozitivna korelacija je sa nivoom HDL-holesterola i pokazuje povišenje vrednosti kod osoba koje su smanjile telesnu težinu.

Nivo adiponektina se povećava se gubitkom težine i povezan je s raspodelom masnog tkiva, pa je značajno niži kod osoba s više visceralnog nego potkožnog masnog tkiva.

*Kako hormon adiponektin utiče na metabolizam?

Adiponektin ima najznačajniji uticaj u regulaciji metabolizma glukoze i lipida. Stimuliše oksidaciju masnih kiselina i poboljšava insulinsku osetljivost. Zapažena je negativna korelacija između gojaznosti i cirkulišećeg adiponektina, a adiponektinske kocentracije se povećavaju sa gubitkom telesne težine. Smanjene koncentracije adiponektina povezane su sa insulinskom rezistecijom i hiperinsulinemijom, a takodje i pacijenti sa dijabetisom tip 2 imaju smanjen nivo cirkulišućeg adiponektina. Adiponektin umanjuje sintezu lipida i produkciju glukoze u jetri, povećava insulinsku osetljivost i dovodi do pada koncentracije glukoze i slobodnih masnih kiselina u krvi. Pored toga, proizvodnja triglicerida se smanjuje, a oksidacija masti i gubitak energije u mišićima raste.

Ovaj važan hormon adipocita ima i antiinflamatornu ulogu, budući da je moćni inhibitor stvaranja TNF-α, a stimulator sinteze interleukina. Nivo adiponektina je nizak u dijabetesu i koronarnoj bolesti , u sindromima gde inflamacija može imati ulogu u patogenezi.

Adiponektin ima i vazoprotektivni i antiaterogeni efekat jer inhibira ekspresiju adhezionih molekula, proliferaciju glatko mišićnih ćelija krvnih sudova i transformaciju makrofaga u penaste ćelije.  Adiponektin je koristan znak ranih aterosklerotskih promena.  Prepoznata je veza između niže vrednosti adiponektina i pojave kardiovaskularnih bolesti. Kod  bolesnika s ishemijskom bolesti srca pronađene su niže vrednosti adiponektina.

 

*Koji uzorak se koristi za odredjivanje ove analize?

Adiponektin se određuje u uzorku venske krvi.