Alfa-amilaza

Alfa-amilaza predstavlja grupu enzima hidrolaza, koje katalizuju razlaganje polimernih ugljenih hidrata. Iako se nalaze u velikom broju organa i tkiva, u najvećoj koncentraciji se sintetišu u pankreasu i pljuvačnim žlezdama. Merenje aktivnosti alfa-amilaze je veoma važno u dijagnostici akutnog pankreatitisa i drugih oboljenja pankreasa, parotitisu, alkoholizmu, renalnoj insuficijenciji, virusnom hepatitisu, sarkoidozi. Reapsorpcija je značajno smanjena u prolaznom tubularnom oštećenju, u akutnom pankreatitisu, dijabetičnoj ketoacidozi, opekotinama, proteinurijama koje dovode do povećanog klirensa alfa-amilaze.

Povišen nivo alfa-amilaze u serumu traje kratko, pa se mnogo tačnija informacija dobija određivanjem aktivnosti alfa-amilaze u urinu. Patološka aktivnost alfa-amilaze u urinu zadržava se danima, pošto se aktivnost u serumu već vratila u normalu. Određivanjem aktivnosti alfa-amilaze u urinu može se dokazati prisustvo makroamilazemije i u tom slučaju je aktivnost alfa-amilaze u urinu normalna u odnosu na serum. Povišene vrednosti alfa-amilaze se detektuju i u akutnoj fazi parotitisa, opstrukciji salivarnog duktusa, ektopičnoj trudnoći, intestinalnoj opstrukciji. Snižena aktivnost alfa-amilaze je prisutna u uznapredovaloj cističnoj fibrozi, težim oboljenjima jetre, nakon pankreatomije, kod gojaznih osoba (zbog sniženih vrednosti aktivnosti salivarne frakcije).

Uzorak: s, U, dU
Metoda: SPF
Vreme izdavanja: 6h
Cena: 400 din.