Aspartat aminotransferaza (AST)

Aspartat aminotransferaza katalizuje interkonverziju aminokiselina i ketokiselina prenošenjem amino grupe. AST je veoma rasprostranjen enzim u različitim tkivima uključujući jetru, srčani mišić, skeletne mišiće, mozak, bubrege, pluća, pankreas, a nalazi se i u eritrocitima i leukocitima. Najveće aktivnosti AST su utvrđene u srcu, jetri, mišićima i bubrezima. Oštećenje ovih organa može usloviti povećanu aktivnost AST u serumu. Određivanje AST je indikovano u dijagnozi, diferencijaciji i praćenju hepatobilijarnih oboljenja, infarkta miokarda i u oštećenjima skeletnih mišića.

Takođe, nivoi AST mogu biti povišeni u virusnom hepatitisu i oboljenjima jetre udruženim sa hepatičnom nekrozom. Povišenje AST u odnosu na alanin aminotransferaza (ALT) ukazuje na teško oboljenje jetre, koje obično uključuje nekrozu. Kod jakog oštećenja, koje je obično akutno (trovanje organskim rastvaračima), nivo AST je viši u odnosu na ALT, što odgovara i samom odnosu u jetri. Povišenje nivoa AST može da se detektuje i u cirozi, ekstrahepatičnoj holestazi, progresivnoj muskularnoj distrofiji, dermatomiozitisu, akutnom pankreatitisu, hemolitičkim oboljenjima, gangreni, velikim oštećenjima mišića i emboliji pluća. Malo ili umereno povećanje AST može da se primeti posle unošenja alkohola ili uzimanja lekova (penicilin, salicilati, opijati). Kod akutnog hepatitisa registruje se viša aktivnost ALT od AST, jer u akutnom hepatitisu oštećenje zahvata samo citoplazmatični prostor iz kojeg se AST i ALT izlivaju u serum u približno jednakim količinama. Aktivnosti u serumu im se razlikuje zbog brže inaktivacije AST.

Uzorak: s
Metoda: SFT
Vreme izdavanja: 6h
Cena: 140 din.