Lipaza

Pankreasna lipaza je enzim odgovoran za hidrolizu u vodi nerastvornih estara glicerola dugolančanih masnih kiselina, čijim razlaganjem nastaju masne kiseline i 2-acilglicerol. Žučne soli i kofaktor kolipaza su neophodni za punu katalitičku aktivnost i visoku specifičnost. Lipazu i kolipazu sintetišu acinusne ćelije pankreasa. Lipaza je važan marker u postavljanju dijagnoze pankreatitisa i praćenje terapeutskog efekta. Aktivnost lipaze u serumu je povišena gotovo istovremeno sa pankreasnom amilazom u akutnom pankreatitisu, akutnim epizodama hroničnog pankreatitisa i opstruktivnom pankreatitisu, pri čemu u slučaju ozbiljne akutne inflamacije dolazi i do više desetina puta većih vrednosti u odnosu na gornju granicu referentnog intervala.

Lipaza ostaje mnogo duže povišena od amilaze. U slučaju akutnog abdomena u gornjem kvadrantu, kao i u slučaju penetrirajućeg duodenalnog čira, duodenalnog divertikuluma, holecistisa i ileusa gde postoji udeo i pankreasa u razvoju oboljenja, može da dođe do 5 puta veće vrednosti od gornje granice referentnog intervala. Nivo lipaze je takođe povišen u renalnoj insuficijenciji, posebno kod pacijenata kojima je neophodna dijaliza. Blago povećanje je često prisutno u dijabetičnoj ketoacidozi, virusnom hepatitisu, epidemičnom parotitisu, abdominalnom tifusu i sarkoidozi. Preporuka je da se ispituje zajedno sa pankreasnom amilazom.

Uzorak: s
Metoda: SPF
Vreme izdavanja: 6h
Cena: 450 din.