Makro amilaza

Makro amilaza predstavlja kompleks alfa-amilaze (pankreasnog ili salivarnog izoenzima) sa imunoglobulinima (IgG, češće IgA) ili nekim drugim proteinima plazme. U serumu je moguća detekcija ovakve forme izuzetno retko. Zbog veličine molekule makro amilaza ne može da se filtrira u glomerulima pa se zbog toga značajno smanjuje renalni klirens, usled čega se aktivnost alfa-amilaze u urinu smanjuje u odnosu na serum.

Komercijalni testovi za određivanje alfa-amilaze ne prepoznaju imunoglobuline u okviru kompleksa makro amilaze, zbog čega se dobija lažno povišena aktivnost ovog enzima u serumu. Makro amilaza se detektuje kod celijačne bolesti, diabetes mellitusa, limfoma, HIV infekcije, monoklonalne gamapatije, reumatoidnog artritisa i ulceroznog kolitisa. U nekim situacijama makro amilaza može nastati tokom primene infuzije kompleksiranjem alfa-amilaze sa visokomolekularnim glikoproteinima ili polisaharidima. Određivanje makro amilaze se primenjuje u situacijama kada se sumnja na lažno povišene vrednosti alfa-amilaze u serumu, koje nisu u skladu sa kliničkom slikom pacijenta.

Uzorak: s
Metoda: GEL
Vreme izdavanja: 15 dana
Cena: 1800 din.