Elektroforeza lipoproteina

Elektroforeza lipoproteina se primenjuje za fenotipizaciju primarnih dislipoproteinemija (familijarne hiperlipoproteinemije na osnovu klasifikacije po Fredrickson-u), dijagnozu poremećaja metabolizma lipida i evaluaciju rizika za razvoj ateroskleroze. Primenom elektroforeze, serumski lipoproteini se razdvajaju na osnovu dijametra, molekulske mase, gustine i odnosa lipida i apolipoproteina na sledeće partikule: hilomikrone, lipoproteine vrlo male gustine (VLDL), lipoproteine intermedijarne gustine (IDL), lipoproteine male gustine (LDL) i lipoproteine velike gustine (HDL).

Uzorak: s
Metoda: elektroforeza
Vreme izdavanja: 15 dana
Cena: 5200 din.