Koagulacija

Koagulacija (zgrušavanje krvi) predstavlja jedan od procesa hemostaze a odnosi se na stvaranja koaguluma (krvnog ugruška) u cilju zaustavljanja krvarenja iz krvnog suda.

Hemostaza ima dve uloge: omogućavanje nesmetanog protoka krvi i zaustavljanje krvarenja nakon rupture krvnog suda.

Koagulacija krvi je treća faza hemostaze i nastupa nakon vaskularne faze (konstrikcije krvnog suda) i trombocitne faze (formiranja trombocitnog čepa) a prethodi fibrinolizi (poslednjoj fazi u kojoj se ugrušak razgrađuje).

Ključnu ulogu u zgrušavanju krvi ima 13 faktora koagulacije – fibrinogen, protrombin, tkivni tromboplastin, kalcijum Ca2+, proakcelerin, akcelerin, prokonvertin, antihemofilijski globulin A, Kristmasov faktor, Stjuart-Proverov faktor, prekursor tromboplastina plazme, Hagemanov faktor i faktor stabilizacije fibrina.

Svaki od ovih faktora inicira, odnosno aktivira, neki drugi faktor, a ceo proces koagulacije obično traje nekoliko minuta.

Laboratorijska dijagnostika kojom se određuju poremećaji hemostaze obuhvata primenu testova kao što su: protrombinsko vreme (PV), određivanje faktora koagulacije, vreme koagulacije i krvarenja, aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT), kao i određivanje broja trombocita i njihove prosečne zapremine.

Rezultatima ovih analiza se dobija uvid u trombocitne i vaskularne poremećaje ali se takođe koriste u svrhe skrininga kod pacijenata koji su pod terapijom heparinom nakon infarkta miokarda, kao i kod pacijenata koji imaju oboljenje jetre, hemofiliju, trombofiliju. Specifično se ove analize obavljaju i kod pacijenata kojima su zakazani operativni zahvati.