Koagulacija

Biohemija


Koagulacija

Koagulacija

1Vreme kvarenja
Određivanje vremena krvarenja predstavlja orijentacioni test u proceni hemostaze. Rezultat ovog testa predstavlja vreme koje protekne od momenta povrede sitnih krvnih sudova (kapilara) do prestanka isticanja krvi. Vreme krvarenja zavisi od vaskularne (stanja zidova krvnog suda) i trombocitne (od broja i funkcije trombocita) faze. Može biti produženo kod raznih poremećaja hemostaze.

Uzorak: K
Metoda: ručna
Vreme izdavanja: 3h
2Vreme koagulacije

Vreme koagulacije (zgrušavanja) krvi predstavlja vreme od momenta uzimanja krvi do momenta njenog zgrušavanja, odnosno period u kome dolazi do formiranja koaguluma. Može biti produženo kod raznih poremećaja hemostaze.

Uzorak: K
Metoda: ručna
Vreme izdavanja: 3h

3Fibrinogen

Fibrinogen je protein akutne faze. Povećanje se može javiti kao prolazno (infekcije, trauma, infarkt miokarda, operacije) ili dugotrajno (neoplazme i hronični inflamatorni proces poput reumatoidnog artritisa). Afibrinogenemije i hipofibrinogenemije mogu biti urođene (hemoragijski sindrom neposredno po rođenju) ili stečene (usled oboljenja jetre, diseminovane intravaskularne koagulacije, povećane fibrinolitičke aktivnosti plazme (terapija streptokinazom, urokinazom).

Uzorak: cP
Metoda: KOAG
Vreme izdavanja rezultata: 3h

4Protrombinsko vreme (PV), PV POCT

Određivanje protrombinskog vremena (PV) služi za procenu aktivnosti faktora koji učestvuju u spoljašnjem putu koagulacije krvi (I, II, V, VII, X) i indirektno odražava aktivnost sinteze proteina u jetri, gde se ovi faktori produkuju. Predstavlja vreme potrebno da se u određenoj količini dekalcifikovane plazme uz dodatak tkivnog tromboplastina i jona kalcijuma stvori koagulum. Svetska zdravstvena organizacija preporučuje INR vrednost (International Normalized Ratio) za standardizovan rezultat. Vrednost International sensitivity index (ISI) se poredi sa referentnim tromboplastinom i na taj način se dobija rezultat. Indikacije su procena hemostaze u preoperativnom toku, za kontrolu oralne antikoagulantne terapije, kao skrining test za detekciju deficijencije jednog ili više faktora koagulacije (urođene ili stečene usled poremećaja sintetske funkcije jetre, deficita vitamina K, prisustva specifičnih inhibitora faktora koagulacije).

Uzorak: cP, odnos antikoagulansa i krvi mora biti tačno 1+9!
Metoda: KOAG
Vreme izdavanja: PV POCT odmah, PV 1h

5Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT)

aPTT testom se meri vreme koagulacije plazme nakon dodavanja parcijalnog tromboplastina i supstanci za aktivaciju kontaktnih faktora koagulacije. aPTT je test osetljiv na nedostatak aktivnosti svih faktora koagulacije (izuzev VII i XIII), kao i na prisustvo inhibitora koagulacije. aPTT se koristi za: procenu hemostaze u preoperativnom toku, skrining urođenih i stečenih hemoragija, praćenje efekata terapije heparinom i kao skrining test za prisustvo lupus antikoagulansa. Pri tumačenju produženih vrednosti aPTT treba razmotriti bolesti jetre, nedostatak vitamina K, a ako su prisutni inhibitori koagulacije produženje aPTT može biti pogrešno protumačeno.

Uzorak: cP
Metoda: KOAG
Vreme izdavanja rezultata: 2h

6 Trombinsko vreme (TT)

Trombinsko vreme je test koji meri vreme potrebno za formiranje ugruška u plazmi izdvojenoj iz uzorka krvi sa antikoagulansom, kojoj je dodat trombin. Može biti produženo u prisustvu heparina, fibrin degradacionih produkata, u deficitu faktora XII i/ili abnormalnom fibrinogenu. Indikacije su kontrola fibrinolitičke terapije (streptokinaze, urokinaze), praćenje terapije heparinom (pored aPTT) i dijagnoza hiperfibrinolize. Produženo je u a-, hipo- i disfibrinogenemiji, diseminovanoj intravaskularnoj koagulaciji, produkciji fibrin degradacionih produkata.

Uzorak: cP
Metoda: KOAG
Vreme izdavanja: 3h

7D-dimer

D-dimer je fibrinski fragment sačinjen od dva D domena povezana gama lancem. Predstavlja test izbora u hitnoj dijagnostici pacijenata sa sumnjom na trombozu dubokih vena (TDV) i plućnu emboliju. Povećane vrednosti D-dimera očekivane su i u stanjima kao što su diseminovana intravaskularna koagulacija (DIK), malignitet, sepsa, preeklampsija.

Uzorak: cP
Metoda: IT
Vreme izdavanja rezultata: 3h

8Lupus antikoagulans (LA)

Lupus antikoagulans (LA) predstavlja pojavu u kome se autoantitela vezuju za fosfolipide i proteine ćelijskih membrane. LA je član familije antifosfolipidnih antitela (AFA) koja se u cirkulaciji mogu naći posle infekcije i u tom slučaju obično ne izazivaju nikakve komplikacije. Međutim, AFA su često povezana sa autoimunim oboljenjima, pre svega sa antifosfolipidnim sindromom (AFS) koji se karakteriše trombozom u arterijskoj i venskoj cirkulaciji kao i komplikacijama u trudnoći, spontanim pobačajima. Detekcija LA ukazuje na povećan rizik za nastanak venskih i arterijskih tromboza, rekurentnih spontanih pobačaja, autoimunih oboljenja (SLE, AFS).

Uzorak: cP
Metoda: KOAG
Vreme izdavanja: 3h

9Lupus ćelije

Sistemski lupus eritematodes (SLE) je neinfektivni inflamatorni sindrom koji primarno zahvata vaskularno i vezivno tkivo mnogobrojnih organa, što ima za posledicu raznolike i mnogobrojne lokalne i sistemske manifestacije. Karakterističan patohistološki nalaz je prisustvo lupus ćelija i prividno povezane ekstracelularne mase ružičaste boje, koja potiče od raspadnutih jedara (hematoksilinska tela).

Uzorak: cP
Metoda: MS
Vreme izdavanja: 1d

10 Anti faktor Xa aktivnost (anti-Xa)

Primena niskomolekulskih heparina (NMH) je veoma važna klinička mera kojom se postiže inhibicija faktora Xa i deluje profilaktički kod bolesnika sa umerenim i visokim rizikom za razvoj dubokih venskih tromboza i kao najteže komplikacije plućne embolije. Test anti-Xa je osetljiviji od aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena (aPTT) jer se njime mogu odrediti i veoma niske koncentracije standardnog heparina i NMH, koje ne dovode do produženja aPTT. Nakon subkutane aplikacije heparina pik anti-Xa se postiže nakon 4h i to vreme se preporučuje za uzorkovanje krvi.

Uzorak: cP
Metoda: KOAG
Vreme izdavanja rezultata: 4h

11Antitrombin III (AT-III)

Antitrombin III (AT-III) je važan regulator hemostaznog sistema sa svojstvima inhibitora serin-proteaza. Inhibitorna aktivnost AT-III se znatno povećava u prisutvu heparina, koji deluje kao njegov kofaktor, pri čemu dolazi praktično do trenutne blokade sinteze trombina (dejstvo AT-III je 1000 puta pojačano u prisustvu heparina). Niske koncentracije AT-III ukazuju na povećan rizik za razvoj tromboembolijske bolesti, prekomernu aktivnost prokoagulantnih faktora u koagulopatijama i bolesti jetre sa poremećenom sintetskom funkcijom. Određivanje AT-III se primenjuje pre započinjanja terapije heparinom, sumnje na urođenu ili stečenu deficijenciju AT-III, detekciju nejasnih tromboembolijskih kliničkih stanja i praćenje tokom supstitacione terapije.

Uzorak: cP
Metoda: SPF
Vreme izdavanja rezultata: 4h

12Protein C (PC), aktivnost

Protein C (PC) je vitamin K zavisni inhibitor koagulacije koji cirkuliše u obliku prekursora, dok se aktivacija u aktivnu antikoagulantnu serin-proteazu vrši pod dejstvom trombina. U svom aktivnom obliku PC ispoljava antikoagulantno i profibrinolitičko dejstvo kroz hidrolizu aktiviranih faktora Va i VIIIa. Deficijencija PC se dovodi u vezu sa nastankom tromboza, a pored urođene može biti i stečena (usled deficijencije vitamina K, tokom terapije oralnim antikoagulansima, trudnoće, diseminovane intravaskularne koagulacije, oboljenja jetre i određenih akutnih i hroničnih infekcija). Pri tome treba imati u vidu da su mutacije faktora V i faktora II najčešći uzroci naslednog rizika od tromboze.

Uzorak: cP
Metoda: hromogena
Vreme izdavanja: 7h

13Protein S (PS)

Protein S (PS) je kofaktor proteina C (PC), koji je vitamin K zavisni inhibitor koagulacije. PS stimuliše vezivanje PC za fosfolipidne komponente ćelijske membrane čime pojačava reakciju aktivnog PC sa faktorima V i VIII čak 30 puta. Deficijencija PS se dovodi u vezu sa nastankom venskih tromboza, a pored urođene može biti i stečena (usled deficijencije vitamina K, tokom terapije varfarinom, polnim hormonima i trudnoće, oboljenja jetre i određenih hroničnih infekcija). Deficit PS je uzročni faktor u određenom broju slučajeva diseminovane intravaskularne koagulacije (DIK), duboke venske tromboze (DVT) i plućne embolije (PE).

Uzorak: cP
Metoda: IT
Vreme izdavanja: 7h

14 Rezistencija na aktivisani protein C (APCR)

Aktivisani protein C je serin proteaza koja je prirodni antikoagulans koji inaktiviše faktor Va i faktor VIIIa. Normalno faktor Va se inaktiviše cepanjem peptidne veze karboksilne strane arginina 506 koja je praćena sekundarnim cepanjem arginina 306. Mutirani faktor V je inaktivisan cepanjem na argininu 306, ali ovo cepanje je deset puta sporije bez prethodnog cepanja pozicije 506 koja je sprečena R506Q mutacijom. To je razlog zašto mutacija faktora V Leiden dovodi do pojave rezistencije na antikoagulantnu aktivnost APC (APCR). Rezistencija na aktivisani protein C (APCR) je povezana sa povećanim rizikom za razvoj trombofilija.Ova mutacija je najčešći uzrok naslednih trombofilija i nalazi se kod 20% populacije sa dubokim venskim trombozama. APCR može biti i stečena (usled prisustva autoantitela na aktivisani PC ili tokom primene oralnih kontraceptiva). Indikacije su sumnja na trombozu i smanjena aktivnost faktora V (skrining test za mutaciju faktora V).

Uzorak: cP
Metoda: KOAG
Vreme izdavanja: 7h